Przeprowadzenie działań środowiskowych w ramach projektu systemowego Nowa Szansa na Przyszłość w 2014 roku

Siedlce: Przeprowadzenie działań środowiskowych w ramach projektu systemowego Nowa Szansa na Przyszłość w 2014 roku
Numer ogłoszenia: 309572 – 2014; data zamieszczenia: 17.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach , ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie, tel. 0-25 6448172, faks 0-25 6448172.
 Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcprsiedlce.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie działań środowiskowych w ramach projektu systemowego Nowa Szansa na Przyszłość w 2014 roku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie działań środowiskowych w ramach projektu systemowego Nowa Szansa na Przyszłość realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach – w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamówienie polegać będzie na przeprowadzeniu Warsztatów umiejętności wychowawczych (szkolenie wyjazdowe) dla maksymalnie 21 rodziców zastępczych, wskazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 24.10.2014.


    Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function ereg_replace() in /wp-content/plugins/document-attachment-widget/includes/determine_file_size.php:11 Stack trace: #0 /wp-content/plugins/document-attachment-widget/document_attachment_widget.php(210): getfilesize('http://www.pcpr...', 1) #1 /wp-content/plugins/document-attachment-widget/document_attachment_widget.php(327): Attachment_Widget->widget(Array, 1) #2 /wp-includes/shortcodes.php(343): document_list_attachments('', '', 'document-list-a...') #3 [internal function]: do_shortcode_tag(Array) #4 /wp-includes/shortcodes.php(218): preg_replace_callback('/\\[(\\[?)(docume...', 'do_shortcode_ta...', '[document-list-...') #5 /wp-content/themes/pcpr/content.php(42): do_shortcode('[document-list-...') #6 /wp-includes/template.php(732): require('/wp-content/the...') #7 /wp-includes/template.php(676): load_template('//wp-content/th...', false, Array) #8 /wp-includes/general-template.php(204): locate_template(Array, true, false, Array) #9 /wp-content/themes/pcpr/single.php in /wp-content/plugins/document-attachment-widget/includes/determine_file_size.php on line 11