Świadczenie DOBRY START

Z dniem 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął realizację programu „Dobry start”.
Rodziny zastępcze mają możliwość składania wniosków o świadczenie dobry start do ZUS.
W celu uzyskania świadczenia dobry start na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej ww. osoby zobowiązane są dołączyć do wniosku o świadczenie dobry start, zaświadczenie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, wydane odpowiednio przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej tj.  powiatowe centrum pomocy rodzinie.
Ww. zaświadczenia osoby  pełniące funkcję rodziny zastępczej mogą uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach po złożeniu wniosku w powyższym zakresie.
Więcej informacji w powyższym zakresie można uzyskać na stronie internetowej ZUS pod linkiem:
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start

Załącznik:
Druk WNIOSKU o wydanie zaświadczenia o umieszczeniu dziecka/dzieci w pieczy zastępczej dla celów ustalenia prawa do świadczenia dobry start.