Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2021 roku – Moduł II

        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach  uprzejmie informuje, iż  od 01.09. 2021 roku  do 10.10.2021 roku będzie trwać II nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Adresatami programu są:

  • osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które uczą się w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub mają otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Maksymalna kwota dofinansowania obejmuje:

  1. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia:
    a) dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium – do 1.000 zł
    b) dla pozostałych wnioskodawców – do 1.500 zł
  2. dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego  –  do 4.000 zł
  3. opłatę za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty – 4.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON można złożyć:

  1. w wersji elektronicznej przez platformę internetową SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/.
  2. w wersji papierowej w siedzibie tut. jednostki (pokój nr 4 w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach),

W celu złożenia dokumentów w systemie elektronicznym przez platformę internetową SOW należy posiadać Profil Zaufany lub certyfikowany podpis elektroniczny.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia Profilu Zaufanego należy odwiedzić stronę
https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-
https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet
lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

Informujemy, że dokumenty niezbędne do złożenia wniosku i zawarcia umowy dofinansowania, następnie rozliczenia dofinansowania, wnioskodawca może zeskanować/przesłać w formie elektronicznej w systemie SOW i takie będą rejestrowane w systemie, stanowiąc podstawę do oceny formalnej i merytorycznej wniosku oraz zawarcia umowy i rozliczenia dofinansowania.

WAŻNE: Realizator Programu może wezwać Wnioskodawcę do okazania oryginału dokumentów.

Osoby, które nie posiadają podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP mogą wypełnić wniosek w systemie SOW, a następnie go wydrukować, podpisać i złożyć w formie papierowej w siedzibie jednostki. Wniosek papierowy zostanie zarejestrowany w systemie SOW przez pracownika tut. Centrum. W powyższym  przypadku, do zawarcia umowy dofinansowania i rozliczenia dofinansowania potrzebne będą kolejne wizyty wnioskodawcy w urzędzie.

Druk wniosku oraz druki wymaganych załączników dostępne są w siedzibie tut. jednostki (pokój nr 2 w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach)  oraz poniżej :

Wniosek o  dofinansowanie ze środków PFRON dot. Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 2021
Załącznik nr 1 Klauzula informacyjna
Załącznik nr 2 Oświadczenia do wniosku
Załącznik nr 3 Zaświadczenie z uczelni
Załącznik nr 4 Zaświadczenie o zatrudnieniu
Oświadczenie pełnomocnika.pdf

W przypadku niezłożenia wniosków w terminie naboru – prośba o przywrócenie terminu złożenia wniosku – wzór

Załączniki (oprócz samego wniosku, który wypełniamy elektronicznie na platformie) należy pobrać i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach –  ul. J. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce (pokój nr 2 w budynku Starostwa Powiatowego).