Nowa Szansa na Przyszłość 2010

Informacja o zrealizowaniu projektu „Nowa Szansa na Przyszłość” w 2010 roku

Celem głównym projektu było rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej oraz umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Projekt był zgodny z polityką równych szans – poprzez dążenie do większego udziału kobiet w ramach projektu na każdym etapie jego realizacji, jako grupy defaworyzowanej.  Uczestnikami projektu mogły być : osoby niepełnosprawne ( kobiety i […]

Informacja z realizacji projektu „Nowa Szansa na Przyszłość” w 2010 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach od dnia 1 stycznia 2010r kontynuuje realizację  projektu „Nowa Szansa na Przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez […]