Poszukiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Jeśli czujesz potrzebę pomocy dzieciom, które są pozbawione opieki rodziców zgłoś się do nas – czekamy na Ciebie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

W rodzinach zastępczych umieszczane są dzieci, które z różnych względów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Każde dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje miłości, akceptacji, szacunku i ciepła rodzinnego domu. Jednak  nie każde ma tyle szczęścia, by móc wzrastać w takiej rodzinie. Dzieci umieszczane w rodzinach zastępczych są mocno doświadczone przez los. Pragną domu i rodziny, która je przytuli, wesprze, wytłumaczy, da poczucie bezpieczeństwa  i doceni. Niestety rodzin zastępczych jest wciąż za mało.

RODZINNA  PIECZA  ZASTĘPCZA:

 • kieruje się dobrem przyjętego dziecka
 • zapewnia czasową opiekę i wychowanie dziecka w przypadku niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców biologicznych
 • przyjmuje opiekę nad dzieckiem na podstawie postanowienia sądu
 • umożliwia dziecku kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi
 • osobiście sprawuje opiekę nad powierzonym dzieckiem
 • szanuje prawa dziecka
 • nie jest rodziną adopcyjną
 • otrzymuje wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, który udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów.

FORMAMI  RODZINNEJ  PIECZY  ZASTĘPCZEJ SĄ:
 Rodzina zastępcza:

 • spokrewniona – babcia, dziadek, rodzeństwo dziecka
 • niezawodowa – osoby obce (rodzina, w której może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej)
 • zawodowa (rodzina, w której może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej) w tym:
  pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego (rodzina, w której dziecko przebywa na czas unormowania sytuacji prawnej, nie dłużej niż na 4 miesiące, w uzasadnionych przypadkach do 8 miesięcy)
  specjalistyczna (rodzina, w której przebywają dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności).

KTO  MOŻE  ZOSTAĆ  RODZINĄ  ZASTĘPCZĄ:

Rodzinę zastępczą mogą tworzyć małżonkowie lub osoba samotna, spełniający następujące warunki:

 • daje rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego
 • nie jest ograniczona w zdolności do czynności prawnych
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • jest zdolna do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, przedstawi:
 1. zaświadczenie lekarskie z informacją o stanie zdrowia
 2. opinię o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa
 • przebywa na terytorium Polski
 • posiada stałe źródło dochodu
 • zapewnia odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego
  właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań
  wypoczynku i organizacji czasu wolnego
 • otrzyma świadectwo ukończenia szkolenia i zaświadczenie kwalifikacyjne.

WSPARCIE JAKIE MOŻE UZYSKAĆ  RODZINA ZASTĘPCZA:

 • wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i psychologa
 • szkolenia i grupy wsparcia
 • świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej
 • dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł miesięcznie
 • świadczenie „Dobry Start” w wysokości 300 zł jednorazowo
 • dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności
 • inne wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. 2018 r poz. 998, tj. z późń. zm.)

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do naszego Centrum, gdzie uzyskają Państwo  informacje i odpowiedzi na pytania związane z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach
J. Piłsudskiego 40
08 – 110 Siedlce
tel. 25 644-81-72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła:
Anna Talacha
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Siedlcach